Obchodný vestník 173/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.09.2023
K051095
Spisová značka: 2K/30/2023
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: UBM Agro
Slovakia, s.r.o., so sídlom Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO: 47 721 863, právne zastúpeného advokátskou
kanceláriou Advokátska kancelária VASIĽ & partners, s.r.o., so sídlom Žižkova 4D, 040 01 Košice, IČO: 47 240 482,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Farma Straka s.r.o., so sídlom 082 04 Drienov 668, IČO: 46 23
rozhodol

začína  konkurzné konanie voči dlžníkovi: Farma Straka s.r.o., so sídlom
082 04 Drienov 668, IČO: 46 233 971.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie.  Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 5.9.2023
JUDr. Tomáš Novák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1