Obchodný vestník 173/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.09.2023
K051094
Spisová značka: 1K/19/2023
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Web Shops, s.r.o.,           so sídlom Tesárska 19/142, 080
01 Haniska, IČO: 45 720 631, právne zast.: JUDr. Ján Surma, advokát, Hlavná 122, 080 01 Prešov  o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I. konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: Web Shops, s.r.o.,
so sídlom Tesárska 19/142, 080 01 Haniska, IČO: 45 720 631  z a s t a v u j e.

II. priznáva Cassovia Insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Budovateľská
38, 080 01 Prešov, IČO:  52 731 995 za výkon funkcie predbežného správcu paušálnu náhradu výdavkov vo výške
1.500,- EUR, ktoré jej budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu zloženého dňa 14.06.2023 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správ
Poučenie:
Proti výroku o zastavení konania môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka.
Proti výroku o odmene a výdavkoch predbežného správcu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok  v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 28.8.2023
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1