Obchodný vestník 173/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.09.2023
K051089
Spisová značka: 20OdS/6/2023
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľuboš Aradský, narodený 29.01.1965, bytom Baštová ul.
2791/47, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom: Ľuboš Aradský, so sídlom Baštová 47, 945 01
Komárno, IČO: 11 897 601, zastúpený advokátom určeným Centrom právnej pomoci: Advokátska kancelária
Timoranská & Štofková s.r.o., so sídlom Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 813 401, o oddlžení dlžníka
určením splátkového kalendára, takto
rozhodol
I. Súd poskytuje dlžníkovi Ľuboš Aradský, narodený 29.01.1965, bytom Baštová ul. 2791/47, 945 01 Komárno,
ochranu pred veriteľmi.

II. Súd začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

III. Súd ustanovuje do funkcie správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra,
značka správcu S1731.

IV. Súd ukladá dlžníkovi povinnosť zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy
správcu na zaplatenie preddavku.

V. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o začatí insolvenčného konania
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a) alebo pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§
166b). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o
zastavení exekúcie (§168b ods. 1 ZoKR).

Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe (§ 168b
ods. 2 ZoKR).

Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§ 168b ods. 3 ZoKR).

V uznesení o poskytnutí ochrany pred veriteľmi súd uloží dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu
odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania. Ak tak dlžník neurobí ani do
siedmych dní od výzvy správcu, správca to oznámi v Obchodnom vestníku. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konanie končí (§ 168a ods. 3 ZoKR).

Ak ZoKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky:

a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol
vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej
vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo
odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1 a 2 ZoKR).

Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd
konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZoKR).

Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví, a ak už
rozhodol o oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2
ZoKR).

Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 zákona č.
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Nitra dňa 5.9.2023
Mgr. PaedDr. Andrea Kontárová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1