Obchodný vestník 173/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.09.2023
K051088
Spisová značka: 1K/9/2023
U P O V E D O M E N I E
o určení termínu pojednávania 
                                                                                  Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
                                                                                  spisovú značku: 1K/9/2023

vo veci
navrhovateľa:   XENEX, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, IČO: 36 416
                         291, zast. URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

a ním označeného veriteľa: 1. NIGOL s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 05
                                                Banská  Bystrica, IČO: 36 720 925
                                            2. BAGER Stav s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 05
                                                Banská Bystrica, IČO: 36 720 925
                                            3. JHStrans s.r.o., so sídlom Tekovská Breznica 593, 966 52
                                                Tekovská Breznica, IČO: 36 802 387
proti

dlžníkovi:  BEGBIE, s.r.o., so sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, IČO: 36 638 676

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 08. novembra 2023 o 9.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého
28, Banská Bystrica - prístavba, v miestnosti č. dv. 158.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka BEGBIE, s.r.o.,
so sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, IČO: 36 638 676
a to:
veriteľa: 1. NIGOL s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 05 Banská  Bystrica, IČO:
                  36 720 925
               2. BAGER Stav s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 05 Banská Bystrica,
                   IČO: 36 720 925
               3. JHStrans s.r.o., so sídlom Tekovská Breznica 593, 966 52 Tekovská Breznica,
                   IČO: 36 802 387
o nariadenom pojednávaní.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !

Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)

Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Banská Bystrica  05. 09. 2023


                                                                                             JUDr. Daniel Ivanko, PhD.
                                                                                                               sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.09.2023
JUDr. Daniel Ivanko, PhD., sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1