Obchodný vestník 173/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.09.2023
K051087
Spisová značka: 1K/9/2023
P R E D V O L A N I E 
                                                                       Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
                                                                                      spisovú značku: 1K/9/2023

vo veci
navrhovateľa:    XENEX, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, IČO: 36 416
                          291, zast. URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
proti

dlžníkovi:  BEGBIE, s.r.o., so sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, IČO: 36 638 676


        o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 08. novembra 2023 o 9.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého
28, Banská Bystrica - prístavba, v miestnosti č. dv. 158.

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.

Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)

Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Banská Bystrica  05. 09. 2023                                                                                                          JUDr. Daniel Ivanko, PhD.
                                                                                                                           sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.09.2023
JUDr. Daniel Ivanko, PhD., sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1