Obchodný vestník 173/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.09.2023
K051085
Spisová značka: 43K/5/2023
Mestský súd Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eurocom Trading, s. r. o. v likvidácii, so
sídlom: Študentská 13, 040 01 Košice, IČO: 36 747 807, ktorého správcom podstaty je: KS - správa konkurzov, k.s.,
so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn. správcu: S2026, o výkone dohľadu súdom po konaní prvej
schôdze veriteľov takto
rozhodol
U k l a d á   správcovi podstaty: KS - správa konkurzov, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn.
správcu: S2026:
- vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby
neporušil povinnosti v zmysle ust. § 16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- v lehote každých 45 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania,
- bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú
predkladá každých 90 dní veriteľskému výboru, resp. zástupcovi veriteľov v prípade, že došlo k ich zvoleniu, a to až
do ukončenia konkurzu,
- bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia
veriteľského výboru, resp. zasadnutia zástupcu veriteľov spolu s prezenčnou listinou obsahujúcu zoznam prítomných
členov, opis priebehu zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov spolu s
výsledkami tohto hlasovania,
- bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze
veriteľov, ktorej nepredsedá sudca alebo ním poverený vyšší súdny úradník spolu s prezenčnou listinou, v ktorej
uvedie zoznam prítomných, opis priebehu schôdze veriteľov, znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami
týchto hlasovaní a námietky uplatnené proti týmto uzneseniam; ak sa schôdza veriteľov uskutočnila prostredníctvom
videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktoré umožňujú vyhotovenie obrazovo-
zvukového záznamu, vyhotoviť obrazovo-zvukový záznam, ktorý uchová na nosiči dát, a po skončení schôdze
veriteľov ho pripojí k správcovskému spisu alebo v správcovskom spise urobí poznámku, kde je tento obrazovo-
zvukový záznam uložený,
- v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa
speňaženia majetku úpadcu podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
- v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá
sa vykonáva dražbou, predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. §
17 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, zverejnené v
Obchodnom vestníku spolu s uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie
uverejnené, a to až do ukončenia konkurzu,
- bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o
vykonaní dražby spolu s prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou,
predložiť súdu notársku zápisnicu o priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
- do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu
prehľadnú evidenciu o pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré
boli zaplatené, ako aj dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
- pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok v registri úpadcov pri každej
zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v
zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní oznámiť bezodkladne súdu, pričom je potrebné pripojiť aj datované
a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do ukončenia konkurzného konania,
- do 30 dní po uplynutí piatich rokov od vyhlásenia konkurzu a následne v
pravidelných ročných intervaloch zaslať konkurznému súdu, príslušnému orgánu a súdu, ktorý vedie konanie
vyvolané alebo súvisiace s konkurzom reštančnú správu, v ktorej uvedie priemerné mesačné náklady na správu a
speňažovanie majetku úpadcu, priemerné mesačné príjmy zo správy majetku podliehajúceho konkurzu, označenie
majetku, ktorý nebol ešte speňažený, a opis okolností, ktoré bránia jeho speňaženiu,
Poučenie:
   Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)
Mestský súd Košice dňa 4.9.2023
Mgr. Jozef Hajdu, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1