Obchodný vestník 173/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.09.2023
K051084
Spisová značka: 43K/10/2023
Mestský súd Košice v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1,
041 90 Košice, IČO: 42 499 500, proti dlžníkovi: CNS BB, s. r. o., so sídlom: Rožňavská 328/1, 040 11 Košice-Západ,
IČO: 44 184 816, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I. Z  a  s  t  a  v  u  j  e   konkurzné konanie voči dlžníkovi: CNS BB, s. r. o.,
so sídlom: Rožňavská 328/1, 040 11 Košice-Západ, IČO: 44 184 816, pre nedostatok majetku dlžníka.

II. P r i z n á v a   predbežnému správcovi: LM recovery k.s., so sídlom
kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1942, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,00 EUR.

III. U k l a d á   učtárni Mestského súdu Košice vyplatiť predbežnému
správcovi: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1942, paušálnu náhradu
výdavkov vo výške 1.500,00 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 04.04.2023 pod položkou
denníka č. D19-11/2023 na účet: SK38 8330 0000 0023 0161 2499, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uzne
Poučenie:
Proti I. výroku tohto uznesenia je oprávnený podať odvolanie každý
veriteľ dlžníka, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku)
písomne v troch vyhotoveniach na Mestskom súde Košice.

Proti II. a III. výroku tohto uznesenia je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku, alebo ten,
kto má paušálnu náhradu výdavkov predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne v troch vyhotoveniach na Mestskom súde Košice.

Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania. (§ 20 ods. 3 ZKR)

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že (§ 365 C.s.p.):
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. (§ 358 C.s.p.)

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 4 ZKR)
Mestský súd Košice dňa 4.9.2023
Mgr. Jozef Hajdu, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1