Obchodný vestník 173/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.09.2023
K051081
Spisová značka: 43K/20/2023
Mestský súd Košice v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1,
041 90 Košice, IČO: 42 499 500, proti dlžníkovi: TIBERIU s. r. o., so sídlom: Zlatá ul. 4, 048 01 Rožňava, IČO: 46 274
189, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I. U s t a n o v u j e   dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Lenka
Hričindová, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S1827.

II. U k l a d á   predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie
tretiu  podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:

-   posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú
vedené v účtovníctve dlžníka,
-     uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
-  zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na
vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to nepla
Mestský súd Košice dňa 4.9.2023
Mgr. Jozef Hajdu, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1