Obchodný vestník 173/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.09.2023
K051080
Spisová značka: 43K/22/2023
Upovedomenie o zrušení pojednávaniaVo veci


navrhovateľa:       Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041
90 Košice, IČO: 42 499 500,

proti dlžníkovi:   5CMI s.r.o. v likvidácií, so sídlom: Šebastovská 150, 040 17 Košice -
mestská časť Šebastovce, IČO: 46 859 861,


o návrhu na vyhlásenie konkurzu


Vám   o z n a m u j e m e,   že pojednávanie určené na deň   28.09.2023 o 09:00 hod.   na

Mestskom súde Košice, pracovisko Tichá 21, Košice, v miestnosti č. dv.: 18B, posch.: 3.,

je   z r u š e n é   z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.
Mestský súd Košice dňa 4.9.2023
Mgr. Jozef Hajdu, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1