Obchodný vestník 173/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.09.2023
K051078
Spisová značka: 21K/6/2023
Mestský súd Bratislava III v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Herbrich Slovakia s.r.o., so sídlom: Hraničná 18, 821
05 Bratislava, IČO: 36 688 479, zastúpený: CREDIS Law s.r.o., so sídlom: Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 35
955 341, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Herbrich Slovakia s.r.o., so sídlom: Hraničná 18, 821
05 Bratislava, IČO: 36 688 479, takto
rozhodol
I. Súd ustanovuje dlžníkovi: Herbrich Slovakia s.r.o., so sídlom: Hraničná
18, 821 05 Bratislava, IČO: 36 688 479, predbežného správcu: LGP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dvořákovo
nábrežie 4, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 2070.
II. Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok dlžníka
bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia
do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od
ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45
dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 
Mestský súd Bratislava III dňa 5.9.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1