Obchodný vestník 173/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.09.2023
K051077
Spisová značka: B1-33K/37/2022
     Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ELGEO - Trading, s.r.o., so
sídlom Kukučínova 5, 902 01 Pezinok, IČO: 31 624 561, správcom ktorého je: JUDr. Martina Dragašič, so sídlom
kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava, značka správcu: S 1273, o žiadosti správcu o uloženie záväzného
pokynu, takto
rozhodol

Súd ako príslušný orgán ukladá správcovi: JUDr. Martina Dragašič, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02
Bratislava, značka správcu: S 1273, záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu zapísaného do súpisu majetku
úpadcu pod poradovým číslom 1 až 6 a poradovým číslom 8 zverejnené v Obchodnom vestníku č. 34/2023 dňa
17.02.2023, a to:

(i) číslo súpisovej zložky: 1; názov hnuteľnej veci: motorové vozidlo
Mitsubishi Outlander 4HN AC KOMBI, VIN: JMBXMCW7WAF007869; farba vozidla: hnedá metalíza svetlá, diesel;
rok výroby: 2010; stav: pojazdné, opotrebované; súpisová hodnota: 5000,- EUR;
(ii) číslo súpisovej zložky: 2; názov hnuteľnej veci: invertor (zváračka)
MERKLE MobiMIG 280 K, výrobné číslo S/N: 110314; rok výroby: 2018, stav: funkčná, opotrebované; súpisová
hodnota: 1500,- EUR;
(iii) číslo súpisovej zložky: 3; názov hnuteľnej veci: ratrak, typ: PB 42 200D,
výrobné číslo: WKK 813.0000.10.10777; farba: červená, motohodiny: 77745; rok výroby: 2013; stav: nepojazdný,
potrebná oprava a celková údržba; súpisová hodnota: 2000,- EUR;
(iv) číslo súpisovej zložky: 4; názov hnuteľnej veci: nakladač Thomson
T153/CE, výrobné číslo: LN 005211, motohodiny: 30859; rok výroby: 2009; stav: opotrebovaný, funkčný, nefunkčný
okruh na ovládanie hydrauliky, rozbité čelné sklo; súpisová hodnota: 10000,- EUR;
(v) číslo súpisovej zložky: 5; pohľadávka voči dlžníkovi: Ing. Erik Sombathy,
Sládkoviča 11, 969 01 Banská Štiavnica; číslo faktúry: 20210053; súpisová hodnota: 7958,66 EUR;
(vi) číslo súpisovej zložky: 6, pohľadávka voči dlžníkovi: Nezisková
organizácia Barbora, Kukučinová 5, 902 01 Pezinok, IČO: 45 745 404; číslo faktúry: 012/2020; súpisová hodnota:
288,- EUR;
(vii) číslo súpisovej zložky: 8; pohľadávka voči dlžníkovi: STRECHSTAV a
PÍLA s.r.o., 244, Čučma 048 01, IČO: 45 376 743; číslo faktúry: 20210052; súpisová hodnota: 6.587,71 EUR.

 (ďalej ako „Predmet speňaženia“).

Predmet speňaženia bude speňažovaný prostredníctvom verejného ponukového konania za dodržania nasledujúcich
podmienok:
- Správca vyhlási verejné ponukové konanie pre jednotlivé súpisové zložky
majetku.
- Lehota na predkladanie ponúk bude do 15 dní odo dňa publikácie
podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku;
- Správca konkurznej podstaty je oprávnený uzavrieť kúpnu zmluvu s
víťazom verejného ponukového konania, ak ponúknutá kúpna cena dosiahne v I. kole verejného ponukového konania
100 % súpisovej hodnoty, v II. kole verejného ponukového konania aspoň 70 % súpisovej hodnoty, v III. kole
verejného ponukového konania aspoň 40 % súpisovej hodnoty, v IV. kole verejného ponukového konania víťazom
jednotlivého verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR). Toto uznesenie sa považuje za doručené
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Mestský súd Bratislava III dňa 5.9.2023
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1