Obchodný vestník 173/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.09.2023
K051076
Spisová značka: B1-33K/37/2022
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:  ELGEO - Trading, s.r.o., so
sídlom Kukučínova 5, 902 01 Pezinok, IČO: 31 624 561, správcom ktorého je: JUDr. Martina Dragašič, so sídlom
kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava, značka správcu: S 1273, o priznaní paušálnej odmeny do 1.
schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Martina Dragašič, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava,
značka správcu: S 1273, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
5.520,- EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Mestský súd Bratislava III dňa 5.9.2023
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1