Obchodný vestník 173/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 11.09.2023
R105393
Spisová značka: 4CbR/4/2021
    Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti

         Okresný súd Prešov v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti AGRO TRADE & CONSULTING s.r.o., so
sídlom Nám. SNP 1, Bardejov 085 01, IČO: 36 209 449, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14062/P, vedenej pod spisovou značkou 4CbR/4/2021, zverejňuje oznámenie o
predpoklade úpadku v zmysle ustanovenia § 309g Civilného mimosporového poriadku.

        Ak v lehote šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia nebude veriteľom zrušenej  obchodnej
spoločnosti, osobou, ktorá má právo na likvidačný zostatok, alebo iným orgánom alebo osobou dotknutou zrušením
spoločnosti podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a
náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, obchodná
spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.

Okresný súd Prešov dňa 5.9.2023
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1