Obchodný vestník 173/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 11.09.2023
R105392
Spisová značka: 7CbR/5/2023
Okresný súd Prešov podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením č. k. 7CbR/5/2023-
25 zo dňa 14.06.2023 zrušil obchodnú spoločnosť TABRIS PLUS, s. r. o., so sídlom Strojnícka 18, 080 06 Prešov,
IČO: 47 651 130. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.07.2023.

Ak obchodná spoločnosť do 90 dní od zverejnenia tohto oznámenia nevstúpi do likvidácie, predpokladá sa na
podklade § 309f Civilného mimosporového poriadku, že je v úpadku.
Okresný súd Prešov dňa 16.8.2023
JUDr. Tomáš Novák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1