Obchodný vestník 173/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 11.09.2023
R105391
Spisová značka: 28CbR/56/2022
Oznámenie o zrušení spoločnosti.

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného  súdu  Nitra
č.  k.  28CbR/56/2022-22 zo dňa 20.07.2023 zrušil obchodnú spoločnosť:      B.D.S. s.r.o. so sídlom Pionierska 2, 934
01 Levice, IČO: 46 562 435, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 31045/N.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.08.2023.


Okresný súd Nitra dňa 5.9.2023
JUDr. Monika Kublová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1