Obchodný vestník 173/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 11.09.2023
R105390
Spisová značka: 28CbR/12/2019
Oznámenie o zrušení spoločnosti.

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného  súdu  Nitra
č.  k.  28CbR/12/2019-59 zo dňa 14.07.2023 zrušil obchodnú spoločnosť:      V-Contact s. r. o. so sídlom
Svätoondrejská 11/6, 945 01 Komárno, IČO: 45 685 592, zapísanú v obchodnom registri OS Nitra, odd. Sro, vl. č.
28381/N.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2023.
Okresný súd Nitra dňa 5.9.2023
JUDr. Monika Kublová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1