Obchodný vestník 173/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 11.09.2023
R105389
Spisová značka: 28CbR/51/2022
Oznámenie o zrušení spoločnosti.

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného  súdu  Nitra
č.  k.  28CbR/51/2022-22 zo dňa 14.07.2023 zrušil obchodnú spoločnosť:      FUN-CRAFTER s.r.o. so sídlom Veľká
komárňanská 122, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 50 840 932, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súd
Nitra, v oddiele: Sro, vložke č. 43144/N.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2023.

Okresný súd Nitra dňa 5.9.2023
JUDr. Monika Kublová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1