Obchodný vestník 173/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 11.09.2023
R105387
Spisová značka: 23CbR/45/2022
Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti

Okresný súd Nitra podľa § 309g Civilného mimosporového poriadku oznamuje  predpoklad úpadku spoločnosti
Sideróza s.r.o., so sídlom: Štefánikova 52, 949 01 Nitra, IČO: 52 016 749.

Zároveň Okresný súd Nitra poučuje veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné
orgány a osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na
jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti,
spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.
Okresný súd Nitra dňa 5.9.2023
Mgr. Blanka Hrdá, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1