Obchodný vestník 173/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 11.09.2023
R105386
Spisová značka: 32CbR/14/2023
Oznámenie o zrušení spoločnosti.

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného  súdu  Nitra
č.  k.  32CbR/14/2023-13 zo dňa 21.07.2023 zrušil obchodnú spoločnosť:      International Commercial Group s.r.o.,
so sídlom Komenského 265/30, 945 01 Komárno, IČO: 46 030 921, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra v oddiele: Sro, vložke č. 28339/N.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.08.2023.
Okresný súd Nitra dňa 5.9.2023
JUDr. Tatiana Muziková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1