Obchodný vestník 173/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 11.09.2023
R105383
Spisová značka: 32CbR/10/2023
Oznámenie o zrušení spoločnosti.

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného  súdu  Nitra
č.  k.  32CbR/10/2023-26 zo dňa 21.07.2023 zrušil obchodnú spoločnosť:      Race Server s. r. o., so sídlom
Družstevná 928/4, 946 52 Imeľ, IČO: 47 458 305, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro,
vložka č. 35567/N.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.08.2023.


Okresný súd Nitra dňa 5.9.2023
JUDr. Tatiana Muziková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1