Obchodný vestník 173/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 11.09.2023
R105381
Spisová značka: 29CbR/45/2022
Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti.

Okresný súd Nitra podľa § 309g Civilného mimosporového poriadku oznamuje predpoklad úpadku spoločnosti
obchodnú spoločnosť ATQ trading, s.r.o., so sídlom 1. Mája 6, 943 60 Nána, IČO: 48 255 882.
Zároveň Okresný súd Nitra poučuje veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné
orgány a osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na
jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti,
spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.
Okresný súd Nitra dňa 5.9.2023
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1