Obchodný vestník 173/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 11.09.2023
R105379
Spisová značka: 66Cbr/10/2022
Okresný súd Banská Bystrica


OZNAMUJE,

že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti (družstva) R9D25 - Horváthová, s.r.o., Hrnčiarska Ves 305, 91813
Hrnčiarska Ves, IČO 52245209, zapísanej v obchodnom registri          vedenej pod spisovou značkou 66Cbr/10/2022,
zverejňuje oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti (družstva) v zmysle ustanovenia § 309g Civilného
mimosporového poriadku.

Ak v lehote šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia nebude veriteľom zrušenej  obchodnej spoločnosti
(družstva), osobou, ktorá má právo na likvidačný zostatok, alebo iným orgánom alebo osobou dotknutou zrušením
spoločnosti (družstva) podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho
odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti (družstva),
obchodná spoločnost (družstvo) bude vymazaná z obchodného registra.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.09.2023
JUDr. Daniel Ivanko, PhD., sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1