Obchodný vestník 156/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 15.08.2023
G000017
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu
vzdelávania
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1