Obchodný vestník 125/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 30.06.2023
G000014
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schému štátnej pomoci na obnovu a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo
vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu v
pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1