Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černý Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jelenová  19, 920 61 Dolné Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu: Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/192/2022 S1148
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 23OdK/192/2022
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty dlžníka : Miroslav Černý, nar. 26.06.1965, bytom Jelenová 19, 926 01 Dolné Trhovište, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky  veriteľa :

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803.

Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 1:  17036, 38€, poradie pohľadávky: Iná pohľadávka; uvedené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod por. č. 5.

JUDr. Štefan Dostál, správca 

 

                                                               

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1