Obchodný vestník 14/2023 Verejné vyhlášky Deň vydania: 20.01.2023
Vydržanie – vyzývacie uznesenie
Y000014
Spisová značka: 8Vyd/1/2022
Okresný súd Lučenec vo veci navrhovateľov: 1/ Cyril Talán, narodený 20.04.1948, bytom Senné 89, štátny občan
Slovenskej republiky, 2/ Pavel Talán, narodený 26.09.1958, bytom Ožďany 9, štátny občan Slovenskej republiky, 3/
Peter Talán, narodený 14.07.1949, bytom Hrnčiarska Ves 267, štátny občan Slovenskej republiky a 4/ Ján Talán,
narodený 16.09.1952, bytom Hrnčiarska Ves 267, štátny občan Slovenskej republiky za účasti neznámych vlastníkov:
1/ Katarína Babaríková, r. Kojnoková a 2/ Pavol Kojnok (farár), zastúpení: Slovenský pozemkový fond, so sídlom
Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 36 038 351 o návrhu na vydanie rozhodnutia o potvrdení vydržania vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti, o oprave označenia nehnuteľností, takto
rozhodol
o p r a v u j e označenie nehnuteľností vo výroku I. uznesenia Okresného súdu Lučenec č.k. 8Vyd/1/2022-37 zo dňa
03. januára 2023, takto:

„nehnuteľnosti zapísané Okresným úradom Poltár, katastrálny odbor na LV č. 203, nachádzajúce sa v katastrálnom
území Veľká Suchá, obec Hrnčiarska Ves, okres Poltár, parcely registra "C" evidovaná na katastrálnej mape č. 67/1,
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1074m2, parcely registra "C" evidovaná na katastrálnej mape č. 67/2,
záhrada vo výmere 167m2, parcely registra "C" evidovaná na katastrálnej mape č. 68, záhrada vo výmere 394m2.“
Odôvodnenie:
1.Okresný súd Lučenec (ďalej „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) uznesením č.k. 8Vyd/1/2022-37 zo
dňa 03. januára 2023 vyzval oprávnené osoby na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Dňa 05.01.2023 Okresný úrad Poltár oznámil súdu, že v uznesení došlo k
zrejmej nesprávnosti, nakoľko pri označení nehnuteľností bolo nesprávne uvedené, že sa nachádzajú v okrese
Hrnčiarska Ves. Správne označenie miesta je obec Hrnčiarska Ves.

2. Podľa § 224 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), súd kedykoľvek aj bez
návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné
uznesenie, ktoré doručí subjektom konania.

3. Vzhľadom na uvedené súd v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia opravil označenie nehnuteľností
týkajúcich sa návrhu na vydanie rozhodnutia o potvrdení vydržania vlastníckeho práva vo výroku I. tohto uznesenia,
keďže ide o zrejmú nesprávnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresný súd Lučenec, Dr.
Herza 14, 984 37 Lučenec.
Odvolanie je potrebné predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na trovy toho, kto odvolanie podal.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Lučenec dňa 16.01.2023
JUDr. Magdaléna Balážová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1