Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R012216

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Media innovation s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48477/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gombaiho 6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 52 360 636

DEŇ ZÁPISU: 24.04.2019

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 48477 / N
Deň zápisu: 24.04.2019,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 19.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 28.01.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.31CbR/128/2021-24 zo dňa 30.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť Media innovation s.r.o., so sídlom Gombaiho 6, 945 01 Komárno, IČO: 52 360 636 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 48477/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 19.01.2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1