Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R012217

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: MTBB s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46367/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 4, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 46 857 427

DEŇ ZÁPISU: 10.10.2012

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 46367 / N
Deň zápisu: 10.10.2012,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 19.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 11.01.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.29CbR/51/2021-42 zo dňa 02.12.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.12.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť MTBB s.r.o., so sídlom Nitra, Bratislavská 4, IČO: 46 857 427 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 46367/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 19.01.2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1