Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R012220

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: RAGANA, s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45731/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farská 1310/31, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 50 760 351

DEŇ ZÁPISU: 08.03.2017

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 45731 / N
Deň zápisu: 08.03.2017,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 19.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 05.08.2020

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/7/2022-30 zo dňa 12.12.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.01.2023, súd zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi RAGANA, s.r.o. v likvidácii pre nedostatok majetku dlžníka. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 45731/N sa v y m a z u j e dňom 19.01.2023 obchodná spoločnosť REGANA, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Farská 1310/31, 949 01 Nitra, IČO: 50 760 351.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1