Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R012219

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Palma Centrum Group, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42349/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1555/50, Názov obce: Komjatice, PSČ: 941 06 

IČO: 50 636 928

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2017

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 42349 / N
Deň zápisu: 18.01.2017,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 19.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.31CbR/104/2021-26 zo dňa 25.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť Palma Centrum Group, s.r.o., so sídlom Štúrova 1555/50, 941 06 Komjatice, IČO: 50 636 928 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 42349/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 19.01.2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1