Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R012212

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Antik-Artemis, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37336/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Sv. Imricha 500, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 

IČO: 44 045 638

DEŇ ZÁPISU: 26.03.2008

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 37336 / N
Deň zápisu: 26.03.2008,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 19.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 31.12.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.27CbR/116/2021-32 zo dňa 25.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť Antik-Artemis, s.r.o., so sídlom Nám. Sv. Imricha 500, 943 01 Štúrovo, IČO: 44 045 638 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 37336/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 19.01.2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1