Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012196

OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo Cabaj-Čapor

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 41/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianska ulica 927/7, Názov obce: Cabaj - Čápor, PSČ: 951 17 

IČO: 00 198 048

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1973

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďaľšieho predaja

2. - živnostenské podnikanie v odbore:

3. - výroba, opravy poľnohospodárskych motorových dopravných prostriedkov a strojov

4. - sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živé zvieratá, textilné suroviny a polotovary

5. - sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom

6. - sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením

7. - poskytovanie mechanizovaných poľných prác

8. - poľnohospodárstvo a súvisiace služby

9. - ťažba a predaj piesku

10. - prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva

11. - verejná cestná nákladná doprava

12. - závodná kuchyňa

13. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

14. - prenájom motorových vozidiel

15. - práce s mechanizmami

16. - prevádzkovanie vlastnej ochrany

17. - skladovanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Vladimír Očenáš, Bydlisko: Názov obce: Svätoplukovo 498, PSČ: 951 16 , Dátum narodenia: 21.01.1961, Deň vzniku funkcie: 20.06.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Gránek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukovo 177, Názov obce: Svätoplukovo, PSČ: 951 16 , Dátum narodenia: 18.07.1960, Deň vzniku funkcie: 28.07.2020

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jakub Gránek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenecká 2300/18, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 21.01.1991, Deň vzniku funkcie: 09.09.2021

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Varga, Bydlisko: Názov obce: Svätoplukovo 632, PSČ: 951 16 , Dátum narodenia: 24.10.1990, Deň vzniku funkcie: 09.09.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Slavka Cintulová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica nad školou 177/64, Názov obce: Cabaj-Čápor, PSČ: 951 17 , Dátum narodenia: 25.08.1965, Deň vzniku funkcie: 09.09.2021

Spôsob konania v mene družstva: Za predstavenstvo koná navonok predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak je však pre právny úkon potrebná písomná forma, vyžaduje sa podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.

KONTROLNÁ KOMISIA

Meno a priezvisko: Václav Tóth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica pod lipkami 974/24, Názov obce: Cabaj-Čápor, PSČ: 951 17 , Dátum narodenia: 26.07.1979, Deň vzniku funkcie: 28.07.2020

Meno a priezvisko: Juraj Pilař, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Funduše 1194/51, Názov obce: Cabaj-Čápor, PSČ: 951 17 , Dátum narodenia: 16.10.1964, Deň vzniku funkcie: 28.07.2020

Meno a priezvisko: Róbert Fidrich, Bydlisko: Názov obce: Svätoplukovo 555, PSČ: 951 16 , Dátum narodenia: 27.04.1964, Deň vzniku funkcie: 28.07.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   398 327,026489 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   663,878378 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 16.12.1972 zlúčením JRD : Cabaj, Čapor, MDŽ Pereš so sídlom v Cabaji a Svätoplukovo. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je : 2.1.1973 /§ l Zák.č.72/ 70 Zb./ Výročná členská schôdza konaná dňa 25.1.1991 schválila nové stanovy družstva v zmysle Zákona č.162/1990 Zb. Členovia ručia za stratu družstva svojím členským podielom alebo členským vkladom, a to až do jeho výšky.pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov ručia jednotliví členovia rovnakým podielom (percentom) svojho členské- ho podielu a členského vkladu. Stary spis: Dr 94

2. Stanovy družstva v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. odsúhlasené členskou schôdzou dňa 17.12.1992. Stary spis: Dr 94

3. Dodatok č. 1 zo dňa 25.3.1994 k stanovám družstva. Stary spis: Dr 94

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1