Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012371

OBCHODNÉ MENO: Bytové družstvo Humenné

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 266/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 1896/58, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 

IČO: 00 223 051

DEŇ ZÁPISU: 08.09.1975

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - upratovacie práce

2. - vodoinštalatérske a kúrenárske práce

3. - pracovník na opravy zdvíhacích zariadení

4. - elektroinštalácie

5. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

6. S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: c výťahy

7. odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. prípravné práce k realizácii stavby

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania

13. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

15. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

16. vedenie účtovníctva

17. administratívne služby

18. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

19. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

20. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

21. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Marta Sadloňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 2508/16, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 23.03.1961, Deň vzniku funkcie: 21.06.1995

Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Mária Žáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyršova 1706/13, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 03.12.1951, Deň vzniku funkcie: 07.08.2020

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Andrej Šperňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 1895/55, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 23.05.1956, Deň vzniku funkcie: 07.08.2020

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Jozef Lendacký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 1579/10, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 16.03.1973, Deň vzniku funkcie: 24.07.2020

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Mgr. Ida Valentová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Třebíčska 1838/12, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 21.09.1974, Deň vzniku funkcie: 24.07.2020

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Králik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. Svobodu 132/21, Názov obce: Medzilaborce, PSČ: 068 01 , Dátum narodenia: 28.12.1969, Deň vzniku funkcie: 24.07.2020

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Nadežda Rindzáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemocničná 1899/32, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 16.10.1957, Deň vzniku funkcie: 24.07.2020

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Milan Capcara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 2504/10, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 16.04.1961, Deň vzniku funkcie: 24.07.2020

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Ján Hromada, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. armády 1898/66, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 11.11.1949, Deň vzniku funkcie: 06.05.2021

Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo koná predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný člen predstavenstva, poverený predstavenstvom. Pre právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva.

KONTROLNÁ KOMISIA

Meno a priezvisko: Alena Gašparová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanova 1246/30, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 04.10.1968, Deň vzniku funkcie: 24.07.2020

Meno a priezvisko: Emília Vavreková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. armády 1898/65, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 01.07.1962, Deň vzniku funkcie: 24.07.2020

Meno a priezvisko: Jozef Žák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 1892/51, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 14.05.1951, Deň vzniku funkcie: 24.07.2020

Meno a priezvisko: Ján Hrač, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Májova 737/22, Názov obce: Medzilaborce, PSČ: 068 01 , Dátum narodenia: 06.07.1964, Deň vzniku funkcie: 24.07.2020

Meno a priezvisko: Ing. Antónia Romanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 1895/57, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 30.01.1982, Deň vzniku funkcie: 29.01.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,790000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

základný členský vklad   166,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Bytové družstvo Humenné sa riadi stanovami prijatými na Zhromaždení delegátov dňa 15.12.1990 na základe zák.č. 176/1990 Zb. Stary spis: Dr 1036 Výška vkladu : O výške členského podielu rozhodne predsta- venstvo pri začínaní družstevnej výstavby.

2. Bytové družstvo Humenné sa riadi stanovami prijatými na Zhromaždení delegátov dňa 15.12.1990 na základe zák.č. 176/1990 Zb. Stary spis: Dr 1036 Zmeny vykonané na základe uznesenia z členskej schôdze o zmene stanov zo dňa 23.10. 1992 a 30.4.1993 podľa zák.č. 42/1992 Zb. a § 765 zák.č. 513/91 Zb.

3. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.4.1995 a 21.6.1995.

4. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 21.5.1998. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 31.5.2001.

5. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 22.5.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1