Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012398

OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo Lascov

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 10108/P

SÍDLO:  Názov obce: Lascov 124, PSČ: 086 45 

IČO: 36 481 343

DEŇ ZÁPISU: 02.09.2002

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov

2. obchodná činnosť: s vlastnými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami s inými nakúpenými výrobkami

3. poskytovanie prác a služieb pre členov družstva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Jana Marcinková, Bydlisko: Názov obce: Lascov 134, Dátum narodenia: 20.01.1972, Deň vzniku funkcie: 02.09.2002

Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Helena Brišková, Bydlisko: Názov obce: Vyšný Kručov 32, Dátum narodenia: 28.04.1946, Deň vzniku funkcie: 02.09.2002

Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo koná a podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva a to tak, že k obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 323,580000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   331,940000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo bolo založené rozhodnutím ustanovujúcej členskej schôdze zo dňa 12.8.2002, osvedčeným notárskou zápisnicou N 297/02, Nz 284/02, spísanou notárom JUDr. Jánom Hamarom v Bardejove, podľa zák. č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1