Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012133

OBCHODNÉ MENO: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17107/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Palu 2/3, Názov obce: Nemšová, PSČ: 914 41 

IČO: 36 682 888

DEŇ ZÁPISU: 05.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie verejných vodovodov II. až III. kategórie

2. prevádzkovanie verejných kanalizácií II. až III. kategórie

3. vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov

4. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

7. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami

8. prenájom strojov a malej mechanizácie

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve

11. montáž určených meradiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ondračka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná Súča 272, Názov obce: Horná Súča, PSČ: 913 33 , Dátum narodenia: 30.07.1978, Deň vzniku funkcie: 11.01.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Vo všetkých veciach v mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. V prípade ak má spoločnosť len jedného konateľa tento koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Obec Hrabovka, Sídlo: Názov obce: Hrabovka 26, PSČ: 913 32 , IČO 00 311 600

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1018/16/08724, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 11.05.2017

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Československá obchodná banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 815 63 , IČO 36 854 140

Obchodné meno/názov: Obec Horné Srnie, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 430/1, Názov obce: Horné Srnie, PSČ: 914 42 , IČO 00 311 588

Výška vkladu: 66 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 66 000,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1018/16/08724, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 11.05.2017

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Československá obchodná banka, a.s, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 815 63 , IČO 36 854 140

Obchodné meno/názov: Mesto Nemšová, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Palu 2/3, Názov obce: Nemšová, PSČ: 914 41 , IČO 00 311 812

Výška vkladu: 1 272 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 272 000,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1018/16/0872, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 11.06.2017

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Československá obchodná banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 815 63 , IČO 36 854 140

Obchodné meno/názov: Obec Skalka nad Váhom, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skala I/103, Názov obce: Skalka nad Váhom, PSČ: 913 31 , IČO 00 311 961

Výška vkladu: 81 600,000000 EUR, Rozsah splatenia: 81 600,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1018/16/08724, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 11.05.2017

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Československá obchodná banka, a.s, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 815 63 , IČO 36 854 140

Obchodné meno/názov: Obec Dolná Súča, Sídlo: Názov obce: Dolná Súča 2, PSČ: 913 32 , IČO 00 311 502

Výška vkladu: 89 400,000000 EUR, Rozsah splatenia: 89 400,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1018/16/08724, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 11.05.2017

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Československá obchodná banka, a.s, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 815 63 , IČO 36 854 140

Obchodné meno/názov: Obec Horná Súča, Sídlo: Názov obce: Horná Súča 233, PSČ: 913 33 , IČO 00 311 561

Výška vkladu: 93 900,000000 EUR, Rozsah splatenia: 93 900,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1018/16/08724, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 11.05.2017

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Československá obchodná banka, a.s, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 815 63 , IČO 36 854 140

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Miloš Mojto, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 223/12, Názov obce: Nemšová, PSČ: 914 41 , Dátum narodenia: 20.10.1971, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

Meno a priezvisko: Rudolf Pleva, Bydlisko: Názov obce: Dolná Súča 740, PSČ: 913 32 , Dátum narodenia: 04.01.1957, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

Meno a priezvisko: Eva Mráziková, Bydlisko: Názov obce: Hrabovka 21, PSČ: 913 32 , Dátum narodenia: 24.12.1955, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

Meno a priezvisko: Anton Horečný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Újazd 72, Názov obce: Skalka nad Váhom, PSČ: 913 31 , Dátum narodenia: 21.02.1963, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 617 900,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 617 900,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1