Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Výmazy
R012553

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: MEDVIĎ a spol., s.r.o. "v likvidácii"

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50148/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wurmova 1131/4, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 

IČO: 53 381 572

DEŇ ZÁPISU: 30.10.2020

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro
Vložka: 50148 / V
Deň zápisu: 30.10.2020,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 19.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 21.06.2022

Vstup do likvidácie - popis: Spoločnosť bola zrušená rozhodnutím jediného spoločníka JUDr. Michael Medviď, nar. 2.12.1978, Wurmova 1131/4, Košice z 8.6.2022 a vstúpi do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 19.01.2023

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 08.06.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1