Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012449

OBCHODNÉ MENO: APRP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26383/V

SÍDLO:  Názov obce: Letanovce 557, PSČ: 053 13 

IČO: 45 861 587

DEŇ ZÁPISU: 01.10.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov

2. kúpa a predaj tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

7. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

8. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

9. administratívne služby

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Smiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondrej 59, Názov obce: Hôrka, PSČ: 059 12 , Dátum narodenia: 23.04.1968, Deň vzniku funkcie: 01.10.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: AREA, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 679, Názov obce: Batizovce, PSČ: 059 35 , IČO 42 237 408

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 05.04.2013

Správca konkurznej podstaty

Obchodné meno/názov: LawService Recovery, k.s., Značka: S1731, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Timonova 13, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Deň vzniku funkcie: 02.06.2021

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31K/38/2012-121 zo dňa 27.3.2013, právoplatným dňa 23.4.2013, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: APRP s.r.o., Letanovce 557, 053 13, IČO: 45 861 587 a ustanovil za správcu podstaty JUDr. Martina Morochoviča, so sídlom kancelárie Garbiarska 2, 040 01 Košice.

2. Okresný súd Košice I uznesením sp.zn. 31K/38/2012-462 zo dňa 28.5.2018 právoplatným dňa 2.6.2018 odvolal z funkcie správcu podstaty JUDr. Martina Morochoviča, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, Košice 040 01, zn. správcu S1407. Okresný súd Košice I uznesením sp.zn. 31K/38/2012-477 zo dňa 21.6.2018 právoplatným dňa 29.6.2018 ustanovil správcu podstaty prof. JUDr. Jána Husára, CSc., so sídlom kancelárie Slovenskej jednoty 8, Košice 040 01, zn. správcu S1091. Okresný súd Košice I uznesením sp.zn. 31K/38/2012-504 zo dňa 17.10.2018 právoplatným dňa 24.10.2018 odvolal z funkcie správcu podstaty prof. JUDr. Jána Husára, CSc., so sídlom kancelárie Slovenskej jednoty 8, Košice 040 01, zn. správcu S1091. Okresný súd Košice I uznesením sp.zn. 31K/38/2012 zo dňa 20.11.2018 právoplatným dňa 28.11.2018 ustanovil správcu podstaty IKORE, k.s., so sídlom kancelárie Mlynská 26, Košice 040 01, zn. správcu S1455.

3. Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 13.4.2021, č.k. 31K/38/2012-612, právoplatným dňa 20.4.2021, odvolal správcu podstaty IKORE, k.s., so sídlom kancelárie Mlynská 26, Košice 040 01, a uznesením zo dňa 25.5.2021 č. k. 31K/38/2012-634, právoplatným dňa 2.6.2021 ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1