Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012462

OBCHODNÉ MENO: CI - servis a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 929/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Werferova 1, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 36 180 459

DEŇ ZÁPISU: 08.01.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) až h) zákona číslo 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti

2. prevádzkovanie detektívnej služby v rozsahu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až g) zákona číslo 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. upratovacie a čistiace služby

6. poskytovanie služieb informátora

7. finančný leasing

8. prenájom hnuteľných vecí

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

11. - prevádzkovanie bezpečnostnej služby v rozsahu podľa § 5 písm. a), b), e), f) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov: príprava na výkon strážnej služby, príprava na výkon detektívnej služby, poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby, poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

12. prevádzkovanie technickej služby v zmysle § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: JUDr. Róbert Jano, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda SNP 486/19, Názov obce: Košice-Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 01.06.1967, Deň vzniku funkcie: 19.02.1998

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: JUDr. Stanislav Vekrbauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klimkovičova 3107/31, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 02.02.1962, Deň vzniku funkcie: 19.02.1998

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Renáta Zozuľáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 1709/22, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 21.06.1974, Deň vzniku funkcie: 19.02.1998

Meno a priezvisko: Ing. Martin Joščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polárna 4, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 15.09.1974, Deň vzniku funkcie: 20.01.2017

Meno a priezvisko: Zuzana Palenčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodvábna 18, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , Dátum narodenia: 09.08.1976, Deň vzniku funkcie: 10.11.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   170 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   170 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 700,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 17.02.2022

Správca konkurznej podstaty

Obchodné meno/názov: TETRA INSOLVENCY, k. s., zn. správcu: S1661, Značka: S1661, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murgašova 3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Deň vzniku funkcie: 17.02.2022

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená na valnom zhromaždení podľa notárskej zápisnice zo dňa 19. 12. 1997 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.

2. Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 19. 2. 1998.

3. Zmena stanov schválená VZ dňa 14.5.1998.

4. Zmena stanov schválená VZ dňa 2.12.1999.

5. Zmena stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 93/2002, Nz 89/2002 zo dňa 11.2.2002.

6. Zmena stanov a.s. zo dňa 31.5.2002.

7. Okresný súd Košice I uznesením č.k. 26K/24/2021-125 zo dňa 24.1.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.2.2022 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka CI - servis a.s., Werferova 1, Košice - mestská časť Západ 040 11 a za správcu podstaty menoval TETRA INSOLVENCY, k. s., zn. správcu: S1661.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1