Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R012359

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: N A P R E S s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 8150/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Hlavná 526, Názov obce: Nenince, PSČ: 991 26 

IČO: 36 058 319

DEŇ ZÁPISU: 12.02.2003

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 8150 / S
Deň zápisu: 12.02.2003,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 19.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 20.10.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. c) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 31Cbr/33/2018- 96 zo dňa 28. 09. 2022, právoplatným dňa 20. 10. 2022, zrušil Obchodnú spoločnosť N A P R E S s.r.o., so sídlom ul. Hlavná 526, 991 26 Nenince, IČO: 36 058 319, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 8150/S, bez likvidácie z dôvodu podľa § 68 ods. 6 písm. g) Obchodného zákonníka v znení účinnom do 30. 09. 2020.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1