Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012353

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Štátny majetok Hodejov, štátny podnik "v likvidácii", v dodatočnej likvidácii

OBCHODNÉ MENO: Štátny majetok Hodejov, štátny podnik "v likvidácii"

ODDIEL: Pš

VLOŽKA ČÍSLO: 75/S

SÍDLO:  Názov obce: Hodejov, PSČ: 980 31 

IČO: 00 517 933

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1991

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Ps
Vložka: 75 / S
Deň zápisu: 01.07.1991,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 06.03.2013

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 06.05.2022

Vstup do likvidácie - popis: Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 62Cbr/26/2020-20 zo dňa 07. 04. 2022, právoplatným dňa 06. 05. 2022 súd nariadil dodatočnú likvidáciu majetku bývalého štátneho podniku Štátny majetok Hodejov, štátny podnik „v likvidácii“, 980 31 Hodejov, IČO: 00 517 933 a menoval JUDr. Juraja Puskailera, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, zapísaného do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom S1172 do funkcie likvidátora bývalého štátneho podniku.

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Puskailer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 71, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 17.05.1977, Deň vzniku funkcie: 06.05.2022

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 30.06.1997

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím zakladateľa (ľov) štátneho podniku (ov) podľa §15 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápis spoločnosti v obchodnom registri bol obnovený k 18.01.2023 za účelom dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti na základe nariadenia dodatočnej likvidácie v konaní so sp. zn. 26/Exre/24/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1