Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R012346

OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo v Podkoniciach

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 28/S

SÍDLO:  Názov obce: Podkonice, PSČ: 976 41 

IČO: 00 694 975

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1991

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja

2. - opravy traktorov a poľnohospodárskych strojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Eva Myslovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkonice 116, Názov obce: Podkonice, PSČ: 976 13 , Dátum narodenia: 12.05.1969, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Juraj Karcol, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové Sady 116, Názov obce: Nové Sady, PSČ: 951 24 , Dátum narodenia: 14.01.1978, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Chovanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lučatín 121, Názov obce: Lučatín, PSČ: 976 61 , Dátum narodenia: 14.11.1981, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

Spôsob konania v mene družstva: Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva alebo iný predstavenstvom poverený člen družstvav rozsahu poverenia. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma,je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva alebo najmenej dvoch členov predsta- venstva.

KONTROLNÁ KOMISIA

Funkcia: predseda kontrolnej komisie, Meno a priezvisko: Ján Očenáš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 32, Názov obce: Medzibrod, PSČ: 976 96 , Dátum narodenia: 09.04.1972, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

Funkcia: člen kontrolnej komisie, Meno a priezvisko: Jozef Barla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkonice 248, Názov obce: Podkonice, PSČ: 976 13 , Dátum narodenia: 04.08.1966, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

Funkcia: člen kontrolnej komisie, Meno a priezvisko: Milan Kostúr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkonice 314, Názov obce: Podkonice, PSČ: 976 13 , Dátum narodenia: 18.12.1948, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 377,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   166,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi, konanej dňa 17.12.1990, prijatím stanov družstva.

2. . Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 17.12.1992, po transformácii v zmysle zák.č. 42/92 Zb., prijalo zmenu stanov družstva v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 47

3. . Uznesením výročnej členskej schôdze zo dňa 11.4.2002 bolo schválené úplné znenie stanov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1