Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R012001

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: KARA s. r. o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11238/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianská 62, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 35 693 100

DEŇ ZÁPISU: 20.06.1996

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 11238 / B
Deň zápisu: 20.06.1996,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 19.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 30.04.2010

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 31.10.2022

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 30.04.2010

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1