Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R012003

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: MINICH s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 79614/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3424/15F, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 

IČO: 46 566 953

DEŇ ZÁPISU: 28.02.2012

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 79614 / B
Deň zápisu: 28.02.2012,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 19.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 05.04.2022

Právny dôvod zrušenia: podľa § 61n odsek 6 Exekučného poriadku

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1