Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R012000

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ABBAT s. r. o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 62032/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenova 8/H, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 44 871 821

DEŇ ZÁPISU: 17.12.2009

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 62032 / B
Deň zápisu: 17.12.2009,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 19.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 01.01.2019

Vstup do likvidácie - popis: na základe rozhodnutia spoločníkov

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 30.11.2021

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 01.01.2019

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1