Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011926

OBCHODNÉ MENO: Nízkoenergetické domy s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 71237/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golfová 989/73A, Názov obce: Hrubá Borša, PSČ: 900 50 

IČO: 45 971 064

DEŇ ZÁPISU: 08.03.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť autorizového architekta podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnených vykonávať odborné činnosti vo výstavbe v tomto rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojetkovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie uskutočňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, výkon odborného autorského dohľadu nad uskučňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela, vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. reklamné a marketingové služby,

5. prenájom hnuteľných vecí,

6. prevádzkovanie športových zariadení,

7. prípravné práce k realizácii stavby

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. arch. Martin Prokopovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenná 8, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 01.02.1968, Deň vzniku funkcie: 08.03.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Martin Prokopovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenná 8, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 01.02.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.12.2010 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.04.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1