Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011848

OBCHODNÉ MENO: ELGEO - Trading, s.r.o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34523/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 5, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 31 624 561

DEŇ ZÁPISU: 22.02.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prevádzkovanie malej vodnej elektrárne

2. - sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovaru, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie

3. - výroba a predaj bižutérie

4. - obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie

5. - činnosť vykonávaná banským spôsobom

6. - projektovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

7. - vykonávanie geologických prác

8. - projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia

9. - aranžérske práce

10. - strojné zemné práce

11. - staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

12. - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

13. - zemné a demolačné práce

14. - organizačno - technické zabezpečenie pri tvorbe audiovizuálnych programov

15. banská činnosť v zmysle § 2 písm. b), c) zák. č. 51/1998 Zb.,

16. geologický výskum

17. ložiskový geologický prieskum

18. geochemické práce

19. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku

20. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia

21. sanácia environmentálnych záťaží

22. dohľad pri sanáciách

23. sanácia geologického prostredia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jiří Vitáloš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínová 5, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 26.04.1968, Deň vzniku funkcie: 06.10.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jiří Vitáloš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínová 5, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 26.04.1968

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 03.01.2023

Správca konkurznej podstaty

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Dragašič, Značka: S1273, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 50A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Deň vzniku funkcie: 03.01.2023

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.1.1995 podľa § 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 6885

2. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.3.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve

3. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.1.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve

4. . Valné zhromaždenie dňa 3.7.1996 schválilo zmenu - odvolanie konateľa

5. . Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 24.07.1998, bol schválený Dodatok č. 3, v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.

6. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.1.1999 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2012.

8. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33K/37/2022-121 zo dňa 07.12.2022 právoplatným dňa 03.01.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: ELGEO - Trading, s.r.o., so sídlom Kukučínova 5, 902 01 Pezinok, IČO: 31 624 561 a súd ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Martina Dragašič, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava, značka správcu S 1273.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1