Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011796

OBCHODNÉ MENO: AGROVIN Častá, akciová spoločnosť

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1288/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná ul. , Názov obce: Častá, PSČ: 900 89 

IČO: 17 639 611

DEŇ ZÁPISU: 15.04.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poľnohospodárska a živočíšna výroba,

2. poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou,

3. ovocinárstvo a spracovanie ovocia,

4. spracovanie hrozna a výroba sudových vín,

5. výroba štepov vínnej révy,

6. drevovýroba a s tým spojená obchodná činnosť,

7. kovovýroba a s tým spojená obchodná činnosť,

8. oprava a údržba elektrických strojov a zariadení,

9. poradenská činnosť v oblasti fytopatológie,

10. obchodná činnosť, mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie,

11. predaj pohonných látok,

12. činnosť účtovných poradcov,

13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

14. výroba štepov a ich distribúcia,

15. spracovanie mäsa a mäsových výrobkov a ich predaj,

16. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

17. skladovanie,

18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

20. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

21. prenájom hnuteľných vecí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Pavol Tichý, Bydlisko: Názov obce: Doľany 44, PSČ: 900 88 , Dátum narodenia: 18.03.1952, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Pavol Tichý, Bydlisko: Názov obce: Doľany 524, PSČ: 900 88 , Dátum narodenia: 03.03.1981, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ján Schmidt, Bydlisko: Názov obce: Doľany 252, PSČ: 900 88 , Dátum narodenia: 01.02.1988, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a najmenej jeden člen predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jakub Tichý, Bydlisko: Názov obce: Doľany 436, PSČ: 900 88 , Dátum narodenia: 05.02.1988, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021

Meno a priezvisko: Bc. Igor Budinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 27/5011, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 04.08.1966, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Bázlik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 19/A, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 13.12.1974, Deň vzniku funkcie: 31.05.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   199 969,750000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   199 969,750000 EUR

AKCIE

Počet: 6025 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  33,190000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.12.1992 podľa ust. § 56 - § 75 a § 154 - § 220 Zák.č. 513/1991 Zb. Spoločnosť preberá v súlade so zákonom č. 513/91 Zb. a zák.č. 42/92 Zb. práva a záväzky RD Častá v súlade s transformačným projektom. Starý spis: Sa 396

2. Notárska zápisnica N 74/98, Nz 74/98 spísaná dňa 24.4.1998 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.4.1998, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozorneh rade. Zápisnica zo 64. zasadnutia predstavenstva a dozornej rady konaného dňa 19.5.1998.

3. Zápisnica zo zasadnutia 8. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica z 89. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 4.5.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.5.2000.

4. Notárska zápisnica N 138/01, Nz 138/01 spísaná dňa 30.4.2001 osvedčujúca priebeh 9. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.2001, na ktorom boli schválené zmeny stanov spoločnosti.

5. Na valnom zhromaždení dňa 29. 4. 2003, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 130/03, Nz 32319/03 napísanej dňa 29. 4. 2003 notárom JUDr. Baričičovou bola schválená zmena stanov.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2004, osvedčenie priebehu bodu 7. valného zhromaždenia konaného dňa 30.04.2004 spísané do not. zápisnice N 104/2004 Nz 37421/2004 notárkou JUDr. Veronikou Baričičovou.

7. Zápisnica zo 16 zasadnutia valného zhromaždenia dňa 18. 4. 2008

8. Notárska zápisnica N 63/2008, Nz16744/2008, NCRls/2008 napisaná dňa 22.4.2008 notárom JUDr. Veronikou Baričičovou osvedčujúca priebeh bodu 7 programu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.4.2008.

9. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.4.2008.

10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 454/2010, Nz 30225/2010 a NCRIs 30694/2010 zo dňa 25.08.2010.

11. Zápisnica z riadneho valného zhromaždeniazo dňa 11.05.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1