Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011927

OBCHODNÉ MENO: NN Životná poisťovňa, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1095/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 4/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 35 691 999

DEŇ ZÁPISU: 05.06.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta pre oblasť finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prjímania vkladov, poskytovania úverov,

2. Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia pre poistné odvetvia určené osvedčením o rozsahu poisťovacej činnosti vydaným Národnou bankou Slovenska podľa prílohy č. 1 s názvom „ Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov“ k zákonu č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.

3. Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia pre poistné odvetvia neživotného poisteniaurčené rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska, ktorým sa rozširuje povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 s názvom „ Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov“ k zákonu č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2.Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Jandorfová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nerudova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 23.04.1975, Deň vzniku funkcie: 06.06.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Branislav Buštík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 11.04.1975, Deň vzniku funkcie: 06.06.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Višňovský, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tibenského 10777/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 03.10.1977, Deň vzniku funkcie: 26.10.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Dúcky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tabaková 2954/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 08.04.1975, Deň vzniku funkcie: 18.10.2019

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Šterbák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárovská 9/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 21.06.1978, Deň vzniku funkcie: 24.06.2021

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Brudňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V záhradách 2028/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 23.11.1967, Deň vzniku funkcie: 24.06.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Boris Fošnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozia 5903/42A, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 19.05.1979, Deň vzniku funkcie: 07.03.2022

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Jung, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jura Hronca 3126/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 29.03.1977, Deň vzniku funkcie: 15.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Bartholomeus Odilia Petrus Frijns, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doornstraat 168-A, Názov obce: Den Haag, PSČ: 2584AP , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 31.05.1971, Deň vzniku funkcie: 25.09.2019

Meno a priezvisko: Renata Jadwiga Kulej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasiedzka 12, Názov obce: Krakov, PSČ: 30-385 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 15.10.1973, Deň vzniku funkcie: 15.01.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Hajná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moskovská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 29.09.1970, Deň vzniku funkcie: 26.05.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: NN Continental Europe Holdings B.V., Sídlo: Názov obce: Haag, Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 33002024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 524 160,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 524 160,000000 EUR

AKCIE

Počet: 7688 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: ING Management Services Slovensko spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 50/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , IČO 35 684 666

Obchodné meno/názov: AEGON Životná poisťovňa, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 106, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 35 979 356

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.1.1996 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 20.5.1996 v súlade s ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1678

2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 300/96, Nz 276/96 zo dňa 21.11.1996 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 94/97, Nz 87/97 zo dňa 27.3.1997 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom o zvýšení základného imania a o zmene stanov. Stary spis: Sa 1678

3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 147/98, Nz 139/98 zo dňa 18.3.1998 spísanej JUDr.Ivanom Macákom, notárom o zvýšení základného imania, zmene stanov a prijatí odstúpenia a voľbe člena predstavenstva a člena dozornej rady.

4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 996/98, Nz 967/98 zo dňa 29.12.1998 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom o zvýšení základného imania a o zmene stanov. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 30/2000, Nz 27/2000 zo dňa 31.3.2000 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o prijatí odstúpenia a voľbe členov predstavenstva. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 42/2000, Nz 40/2000 zo dňa 11.5.2000 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o odvolaní člena dozornej rady. Zápisnica z ustanovujúceho Zhromaždenia zamestnancov zo dňa 20.10.1999 spísanej predsedkyňou ustnovujúceho Zhromaždenia zamestnancov JUDr. Zuzanou Paulenovou o voľbe zástupcu zamestnancov za člena dozornej rady. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 60/2000, Nz 57/2000 zo dňa 5.6.2000 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o odvolaní a voľbe člena predstavenstva, o premene podoby akcií a o zmene stanov.

5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 48/2001, Nz 48/2001 zo dňa 6.4.2001 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o zvýšení zakladného imania, o odovolaní o vymenovaní členov dozornej rady a o zmene stanov.

6. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti, o schválení účtovnej závierky a o rozdelení zisku vo forme notárskej zápisnice N 386/2002, Nz 385/2002 zo dňa 30.12.2002 spísanej notárkou JUDr. Máriou Malíkovou.

7. Zápisnica zozasadnutia dozornej rady zo dňa 7.1.2003. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.5.2003, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve. Zánik funkcie predsedu predstavenstva Ewout Lucien Steenbergen dňom 12.5.2003. Zánik funkcie člena predstavenstva Jan Hillered dňom 12.5.2003.

8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 643/03, Nz 104618/03 zo dňa 12.11.2003 spísanej notárom JUDr. Milošom Kováčom o zmene obchodného mena spoločnosti z Nationale - Nederlanden poisťovňa a.s. na ING Životná poisťovňa, a.s., o odvolaní a voľbe členov predstavenstva a dozornej rady a o zmene stanov spoločnosti. Zánik funkcie člena predstavenstva Jana Gruntová dňom 12.11.2003. Zánik funkcie predsedu dozornej rady Albert Nicholaas Van Meteren dňom 12.11.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen dňom 12.11.2003.

9. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2004 - rozhodnutie o odvolaní a voľbe predsedu predstavenstva a dozornej rady. Tomáš Nidetzký, funkcia predsedu predstavenstva od 12.05.2003 do 19.05.2004. Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen, funkcia predsedu dozornej rady od 12.11.2003 do 19.05.2004. Paul Matoušek, vznik funkcie predsedu predstavenstva dňom 19.05.2004. Dionysius Johannes Okhuijsen, vznik funkcie predsedu dozornej rady dňom 19.05.2004.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2005.

11. Zápisnica zo zhromaždenia zamestnancov zo dňa 22.11.2005.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 388/2005, Nz 65552/2005, NCRIs 64841/2005 napísaná dňa 15.12.2005 notárom JUDr. Oľgou Folbovou. Renáta Mrázová, člen predstavenstva od 12.11.2003 do 15.12.2005. Jiří Rusnok, člen dozornej rady od 12.11.2003 do 15.12.2005.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 67/2006, Nz 29843/2006, NCRls 29785/2006 zo dňa 31.07.2006.

14. Zápisnica zo dňa 21.12.2006 o priebehu volieb člena dozornej rady konaných v dňoch 19.12.2006 a 20.12.2006.

15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.01.2007 - zmena sídla spoločnosti.

16. Notárska zápisnica N 82/2007, Nz 14484/2007 spísaná dňa 17.04.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

17. Notárska zápisnica N 252/2007 Nz 46159/2007 o priebehu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.11.2007 o zlúčení so spoločnosťou ING Management Services Slovensko spol. s r.o., so sídlom 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 50/B, IČO: 35 684 666, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 10480/B, ktorá bola zrušená ku dňu 15.12.2007 bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 253/2007, Nz 46178/2007 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 13.11.2007. Spoločnosť ING Životná poisťovňa, a. s. je právnym nástupcom spoločnosti ING Management Services Slovensko spol. s r.o., so sídlom 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 50/B, IČO: 35 684 666, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 10480/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.

18. Notárska zápisnica N 4745/2008, Nz 28547/2008 zo dňa 03.07.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.7.2008. Záverečný protokol zo dňa 23.7.2008.

19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 316/2008, Nz 53270/2008, NCRls 52790/2008 zo dňa 01.12.2008.

20. Notárska zápisnica N 163/2009, Nz 9655/2009, NCRls 9745/2009 zo dňa 26.3.2009

21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009.

22. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 380/2010 Nz 22795/2010 zo dňa 24.06.2010.

23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011.

24. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.12.2011.

25. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.01.2012.

26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2012 vo forme notárskej zápisnice pod č. N 426/2012, Nz 23535/2012, NCRls 24055/2012.

27. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.06.2013. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 471/2013, Nz 19712/2013, NCRls 20114/2013 zo dňa 12.06.2013.

28. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.2013.

29. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.03.2014.

30. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.06. 2014.

31. Notárska zápisnica č. N 68/2015, Nz 3627/2015, NCRls 3735/2015 zo dňa 04.02.2015. Zmena obchodného mena spoločnosti z ING Životná poisťovňa, a.s. na NN Životná poisťovňa, a. s.

32. Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene obchodného mena jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.04.2015.

33. Zápisnica zo dňa 26.06.2015.

34. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2015.

35. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.06.2016

36. Notárska zápisnica č. N 313/2017, Nz 20443/2017, NCRls 20886/2017 zo dňa 14.06.2017.

37. Zmluva o zlúčení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1