Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turňová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Planét  3, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/284/2022 S310
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/284/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis.zn.: 27OdK/284/2022-12 v znení zo dňa 07.12.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 239/2022 vydanom dňa 14.12.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Miroslava Turňová, nar. 20.09.1971, trv. Planét 3243/3, 821 02 Bratislava a súčasne bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Karol KOVÁR, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, značka správcu S310.

Správca týmto v súlade s ustanovením § 32 ods.21 Zákona NR SR č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý je pre potreby účinnosti popretia pohľadávky veriteľom (§32 ods.7 písm. b) ZKR), resp. pre potreby podania návrhu na určenie pohľadávky popretej iba veriteľom (§32 ods.11 ZKR) nutné preukázateľne, riadne a včas zložiť preddavok na trovy konania, je vedený v Tatra banke a.s. : IBAN : SK6911000000002947041816 

 

Variabilný symbol:                  Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok                                                                    

Špecifický symbol:                   272842022

Správa pre prijímateľa:          označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie  veriteľa popieranej pohľadávky

 

Výška preddavku na trovy konania sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky, a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,-EUR a najviac 10.000,-EUR. Preddavok na trovy konania sa skladá s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavku na trovy konania sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku Správca vráti zložiteľovi.

Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu (§3 ods.1 Zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

JUDr. Karol Kovár, správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1