Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turňová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Planét  3, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/284/2022 S310
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/284/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis.zn.: 27OdK/284/2022 v znení zo dňa 07.12.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 239/2022 vydanom dňa 14.12.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Miroslava Turňová, nar. 20.09.1971, trv. Planét 3243/3, 821 02 Bratislava a súčasne bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Karol KOVÁR, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, značka správcu S310.

Správca týmto v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 druhej vety za bodkočiarkou ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že dňom zverejnenia tohto oznamu je možné nahliadať do správcovského spisu, spis. zn. 27OdK/284/2022 S310. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať telefonicky na telefónne číslo: +421 2 55568213, prípadne mailom na adresu kovar@akkovar.sk. V žiadosti je nutné uviesť údaje žiadateľa pre spätný kontakt.

JUDr. Karol KOVÁR, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1